fbpx
parallax background

REGULAMIN


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1.      Postanowienia ogólne

2.      Definicje

3.      Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4.      Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5.      Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6.      Tryb postępowania reklamacyjnego

7.      Własność intelektualna

8.      Postanowienia końcowe

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Strona https://www.eratoenergy.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.eratoenergy.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.      Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://www.eratoenergy.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a)   Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)   Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c)   Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.     DEFINICJE

1.      FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://www.eratoenergy.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.      REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

3.      USŁUGODAWCA – ERATO ENERGY S. A., adres siedziby: 52-200 Wysoka, ul. Fiołkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 3.497.640,98 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@eratoenergy.com, tel.: +48 22 299 10 70.

4.      USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5.      USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

III.     RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1.      Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Formularza Kontaktowego,

2.      Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV.     WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)   komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu,

b)   dostęp do poczty elektronicznej,

c)   przeglądarka internetowa,

d)  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.      Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V.     TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@eratoenergy.com.

2.      W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.      Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI.     WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.      Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.eratoenergy.pl/ korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością https://www.eratoenergy.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.eratoenergy.pl/, bez zgody Usługodawcy.

2.      Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.eratoenergy.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.      W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt